ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

จากสถานการณ์ที่อยู่ออาศัยในปัจจุบันที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย คนไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการไม่มีกรรมสสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยผ่านโครงการต่างๆ โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาติต่อคณะรัฐมนตรี สำรวจความต้องการและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่อาศัย พิจารณาแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย พิจารณาในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกำกับและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน

บริการข้อมูล

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่าย

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

ข้อมูลประชากร รายได้ครัวเรือน สถานการณ์ครอบครองที่อยู่อาศัยครัวเรือน
คลิกเพื่อดูข้อมูล

สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย

รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย ข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ความต้องการที่อยู่อาศัย

ระบบจองบ้านออนไลน์ การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศที่อยู่อาศัย

ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
คลิกเพื่อดูข้อมูล

งานวิจัย

งานวิจัยของการเคหะแห่งชาติ ห้องสมุดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลด้านกฎหมาย ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลราคาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
คลิกเพื่อดูข้อมูล

การเงินที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย การขอสินเชื่อ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขนส่ง

ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
คลิกเพื่อดูข้อมูล

บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ วารสาร/บทความเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูข้อมูล

สถานะข้อมูลบริการ

รายการสถานะผู้มูลที่ศูนย์ข้อมูลให้บริการ

หมวดบริการ
แหล่งข้อมูล
จำนวนประชากร (ล้าน)
ผลการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

     วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ นโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด ดังนี้ 1)การแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อน ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนซึ่งมีการบูรณาการทำงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น พร้อมจัดทำแผนที่อยู่อาศัยและขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย 2)การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล โดยบูรณาการร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัย หรือ Big data ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยภายใต้การเคหะแห่งชาติ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมต่อไป

หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ministry of Social Development and Human Security.

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

Ministry of Interior

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

Ministry of Commerce

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

National Research Council of Thailand

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Geo-space Intelligence Deliveries

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Government Housing Bank

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

National Statistical Office