ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

Generic selectors
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในหัวข้อ
ค้นหาในเนื้อหา
ค้นหาในกระทู้
ค้นหาในหน้า

กลุ่มชุดข้อมูล

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มุ่งสู่การพัฒนาและการจัดการสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่าย

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

ข้อมูลประชากร รายได้ครัวเรือน สถานการณ์ครอบครองที่อยู่อาศัยครัวเรือน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย

รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย ข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ความต้องการที่อยู่อาศัย

ระบบจองบ้านออนไลน์ การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศที่อยู่อาศัย

ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

งานวิจัย

งานวิจัยของการเคหะแห่งชาติ ห้องสมุดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลด้านกฎหมาย ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลราคาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การเงินที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย การขอสินเชื่อ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขนส่ง

ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ วารสาร/บทความเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สถานะข้อมูลบริการ

รายการสถานะผู้มูลที่ศูนย์ข้อมูลให้บริการ

หมวดบริการ
แหล่งข้อมูล
จำนวนประชากร (ล้าน)

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลความเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ministry of Social Development and Human Security.

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

Ministry of Interior

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

Ministry of Commerce

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

National Research Council of Thailand

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Geo-space Intelligence Deliveries

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Government Housing Bank

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

National Statistical Office

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ

National Housing Authority